کاریابی

کلیه کارآموزان موسسه پس از طی دوره های آموزشی و اخذ مدارک فنی و حرفه ای به واحد کاریابی موسسه مراجعه و در بانک اطلاعات مشاغل ثبت نام و در صورت نیاز حامیان، شرکتها و ارگانهای مرتبط با موسسه جهت اشتغال معرفی می گردند.

از بدو تاسیس موسسه تا به امروز بیش از 100 نفر توسط این واحد به مراکز مختلف معرفی و مشغول بکار شده اند.