اهداء ایده

شما نيکوکار گرامي ميتوانيد با اهدا ايده هاي نو منجر به ايجاد کسب و کار معلولين ما را در پيشبرد اهداف ياري فرمائيد.

بخش "ارتباط با ما" پل ارتباطي ما با شما خواهد بود. لطفا طرحها و ايده هاي بديع خود را براي  بررسي بيشتر به کميته کار آفريني و اشتغال موسسه نيکوکاري رعدالغدير ارسال نمائيد.