صفحه اصلی اساسنامه

اساسنامه

فصل اول : کلیات و اهداف
ماده ۱
نام: نام موسسه نیکوکاری رعد الغدیر است و در این اساسنامه بلحاظ رعایت اختصار\” موسسه \” نامیده می شود.

ماده ۲
نوع فعالیت: کلیه فعالیتهای موسسه غیر سیاسی و غیر انتفاعی بوده و ضمن رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران دقیقاًطبق این اساسنامه فعالیت خواهد نمود. ضمناًموسسه از نوع موسسات مذکور در بند الف ماده ۲ آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مصوب ۱۳۳۷/۵/۵ موضوع مواد ۵۸۴ و۵۸۵ قانون تجارت و آئین نامه شماره ۲۷۸۶۲/ت ۳۱۲۸۱ هـ تاریخ ۱۳۸۴/۵/۸ مصوب هیئت محترم وزیران می باشد و محدوده فعالیت آن در سطح کشور است .

ماده ۳
محل : مرکز اصلی موسسه در: استان تهران شهرستان : تهران به نشانی : تهران- یافت آباد میدان الغدیر- خیابان جواد زندیه – پلاک ۱۲۶ واقع است و در صورت لزوم می تواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه نمایندگی یا دفتر دایر نماید .

ماده ۴
تابعیت : موسسه تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند .

ماده ۵
مدت فعالیت موسسه از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود می باشد .

ماده ۶
دارایی اولیه موسسه اعم از منقول و غیر منقول مبلغ پنجاه میلیون ریال می باشد که توسط هیئت موسس تماماً پرداخت شده و در اختیار موسسه قرار گرفته است .

ماده ۷
هیئت موسس بعد از تاسیس تحت عنوان موسس مسئولیتی در موسسه نخواهد داشت

ماده۸
اهداف موسسه عبارتند از :
الف: کلیات :همکاری و کمک موثر و حمایت در امرتوانبخشی معلولان جسمی حرکتی به صورت رایگان ، ارتقاء روحی و اشتغال بکار آنان در جهت تأمین شغل وزندگی شرافتمندانه.
ب: روش اجرای هدف:
- شناسایی و فراخوان معلولین جسمی حرکتی از طریق(بهزیستی ، کمیته امداد امام خمینی (ره) ، انتشار آگهی و … ) و معرفی خدمات موسسه جهت استفاده آنان .
- سطح بندی توان یابان (معلولین) جسمی حرکتی از نظر میزان معلولیت ، تحصیلات ، توانائی و علاقه آنان به حرفه های مختلف .
- تشکیل کارگاههای لازم و زمینه ارائه راهکارهای حرفه ای و اشتغال و خودکفائی به توان یابان جسمی حرکتی
- ترغیب و جذب نیکوکاران و خیرین از طریق ملاقات ، مذاکره و ارائه اطلاعات در مورد فعالیت های خداپسندانه موسسه جهت کسب حمایت و پشتیبانی و مشارکت و نظارت آنان بر موسسه
- کلیه اهداف فوق در صورت نیازپس از کسب مجورازمراجع ذیصلاح و ذیربط به مرحله اجرا درخواهد آمد.
- همکاری و کمک موثر از طریق سازمانها و نهادها و موسسات مرتبط با توانبخشی .
- اشتغال بکار از طریق مراجعه و مذاکره با کارفرمایان جهت بکارگیری این عزیزان و یا جلب مساعدت خیرین جهت تأمین سرمایه و ابزار کار برای توان یان .
فصل دوم : ساختار(رکن و غیر رکن)
ماده ۹
ساختار
ارکان موسسه عبارتند از ۱- مجمع عمومی ۲- هیئت مدیره ۳- بازرسان
وظایف هیئت موسس:
۱- انجام اقدامات اولیه موسسه برای تأسیس
۲- تهیه و اصلاح اساسنامه در صورت لزوم
۳- انتخاب اعضاء هیئت امناء
الف: مجمع عمومی

ماده ۱۰
مجمع عمومی عبارتست از اعضاء هیئت امناء که به تعداد ۹ نفر تشکیل و عالیترین مرجع تصمیم گیری که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود .

ماده ۱۱
چنانچه ادامه همکاری هر یک از اعضاء هیئت امناء بعلل : فوت ، عزل و یا استعفاء غیر ممکن شود هیئت امناء شخص واجد شرایط و مورد اعتماد دیگری را با رأی اکثریت اعضاء به عنوان عضو هیئت امناء انتخاب می نماید.

ماده ۱۲
مجمع عمومی عادی هیئت امناء سالی یکبار در اردیبهشت ماه تشکیل خواهد شد. برای رسمیت جلسه حضور نصف بعلاوه یک اعضاء جهت تصویب هرموضوعی نیزرأی موافق اکثریت اعضاء حاضر ضرورت دارد.
در صورتی که در دعوت نخست ، اکثریت حاصل نشد ، جلسه دوم به فاصله ۱۵ روز تشکیل و با هر تعداد اعضاءحاضر ، جلسه رسمیت خواهد یافت .
مجمع عمومی هیئت امناء ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیئت مدیره و یا مدیر عامل ویا بازرس (بازرسان ) یا یک سوم اعضای هیئت امناء تشکیل گردد.

ماده ۱۳
وظایف مجمع عمومی عادی:
۱- انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان (اصلی و علی البدل)
۲- استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره
۳- تعیین خط مشی کلی موسسه
۴- بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیئت مدیره
۵- تعیین عضو جانشین هیئت امناء طبق مندرجات ماده ۱۱
۶- تصویب ترازنامه و بودجه موسسه
۷- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه ها .
۸ -عزل بعضی یا کل اعضاء هیئت مدیره و یا بازرسی و انتصاب اعضاء علی البدل
تبصره : مجمع عمومی عادی می تواند بصورت فوق العاده تشکیل شود . در این صورت وظایف و شرایط تشکیل مجمع عمومی عادی ذکر گردیده است.

ماده ۱۴
مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد .
۱- با درخواست اکثریت اعضاء هیئت مدیره ، یا بازرس (بازرسان)
۲- با درخواست یک سوم اعضا
تبصره ۱- دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده کتبی بوده و حداقل ۱۵ روز قبل از تشکیل آن به اطلاع اعضاء خواهد رسید .
تبصره ۲- مجمع عمومی فوق العاده جهت رسمیت همان شرایط مجمع عمومی عادی را خواهد داشت .
تبصره ۳- تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با تصویب دوم سوم اعضای حاضر در جلسه معتبرخواهد بود .

ماده ۱۵
وظایف مجمع عمومی فوق العاده
۱-تصویب تغییرات اساسنامه
۲-بررسی و تصویب یا رد انحلال موسسه
۳-تغییر در میزان سرمایه
۴- انحلال قبل از موعد

ماده ۱۶
جلسات مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس ، یک منشی و یک ناظر اداره می شوند
تبصره ۱- در صورتی که تمام یا برخی از کاندیداهای هیئت مدیره و بازرس از اعضای هیئت امناء باشند کاندیداهای اعضاء هیئت رئیسه نباید از بین کاندیداهای فوق الذکر انتخاب شود.

ماده ۱۷
ب: هیئت مدیره :
موسسه دارای هیئت مدیره مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل خواهد بود.
تبصره ۱- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبر خواهد بود .
تبصره ۲- شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات آن ضروریست و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب درحکم استعفای عضو غایب خواهد بود .
تبصره ۳- دعوت از اعضای هیئت مدیره می بایست با دعوت کتبی به نشانی عضو هیئت مدیره حداقل ۴۸ ساعت قبل از تشکیل جلسه ابلاغ شود.
تبصره ۴- انتخاب مجدد هیئت مدیره بلامانع است .

ماده ۱۸
در صورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیئت مدیره یا بازرس عضو علی البدل برای مدت باقیمانده یا بازرسی به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود .

ماده ۱۹
هیئت مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب وحداقل هر ماه یک بار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نائب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد.

ماده ۲۰
اعضای هیئت مدیره دراولین جلسه ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می دهند از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نائب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود ، حدود اختیارات آنها را هیئت امناء مشخص می نماید.
تبصره ۱- هیئت مدیره در هر موقع می تواند افراد فوق الذکر را از سمت های مذکور عزل کند.
تبصره۲- هیئت مدیره در صورت لزوم می تواند سمت های دیگری برای سایر اعضاء تعریف نماید .

ماده ۲۱
هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب خواهند شد . انتخاب مجدد هیئت مدیره برای دوره های بعدی بلامانع بوده و هیئت مدیره موظف است حداکثر ۳ ماه قبل از پایان تصدی خود از مجمع عمومی عادی هیئت امناء بمنظور انتخابات هیئت مدیره جدید دعوت نماید . هیئت مدیره حداقل ده روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به مراجع ذی ربط و ذی صلاح اعلام خواهد نمود.

ماده ۲۲
هیئت مدیره نماینده قانونی موسسه بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه بشرح ذیل می باشد :
حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول ، رسیدگی به حسابها ، پرداخت دیون و وصول مطالبات ، تعقیب جریانات قضائی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم ، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن ، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش (مصالحه ) و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل . بطور کلی هیئت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضرورت بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد بنام موسسه انجام دهد .
تبصره ۱- جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها صلاحیت خاص هیئت امناء است ، هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود اهداف موسسه دارا می باشد
ج : بازرسان

ماده ۲۳
مجمع عمومی عادی یک یا چند نفر را بعنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب خواهند نمود .
تبصره ۱- انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است .

ماده ۲۴
وظایف بازرس به شرح ذیل است .
۱-بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی .
۲-مطالعه گزارش سالانه هیئت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی .
۳-گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به هیئت امناء
۴-اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارایی ، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجمع عمومی عادی گذاشته اند .
۵-سایر وظایفی که قانون تجارت به عهده بازرس قرار داده است .
تبصره : بازرس می تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیئت مدیره شرکت نماید .
تبصره: انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است .

ماده ۲۵
بازرس می تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات موسسه انجام داده واسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی را بنماید .

ماده ۲۶
در صورت فوت یا استعفا یا معذوریت بازرس اصلی یا سلب شرایط از او بازرس علی البدل به جای او انجام وظیفه خواهد نمود .

ماده ۲۷
هیئت مدیره ، مدیر عامل و بازرسان تا زمانی که جانشین آنها از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده است به مسؤولیت خود باقی خواهند بود . بدیهی است این مدت نمی تواند بیش از شش ماه پس از زمان تصدی باشد .
تبصره : در صورت اتمام شش ماه پس از پایان زمان تصدی هیئت مدیره ، مدیر عامل و بازرسان مجمع عمومی هیئت امناء می تواند جهت برگزاری انتخابات اقدام نماید

ماده ۲۸
اشخاص ذیل نمی تواند بعنوان بازرس انتخاب شوند .
۱- کسانی که به علت ارتکاب جنایت و یکی از جنحه های مذکور در ماده ۱۱۱ قانون تجارت به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محکوم شده (دوران محکومیت )
۲- مدیران و مدیر عامل
۳- اقرباء سببی یا نسبی تا طبقه درجه سوم
۴- همسر بند (۲)
تبصره ۱:انتخاب مجدد بازرسان بلامانع می باشد .

ماده ۲۹
هیئت مدیره می تواند از بین خود یا خارج یک نفر را به مدیر عامل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی وحق الزحمه او را تعیین نماید.
مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی موسسه است و حدود اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره به وی تفویض می گردد نماینده موسسه محسوب شده و از طرف موسسه حق امضاء دارد و عزل وی از اختیارات هیئت مدیره می باشد که بایستی مستند و مدلل باشد .
تبصره ۱: اگر مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عاملی او از مدت عضویتش در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود . لیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می باشد .
تبصره ۲: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر خواهد بود .

ماده ۳۰
مدیر عامل مجری مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئولیت های ذیل می باشد .
۱- نمایندگی قانونی موسسه در مراجع رسمی ونهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی .
۲- استخدام و عزل و نصب کارکنان موسسه در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب (هیئت مدیره )
۳- نگهداری دارایی ، اموال، حسابها ، اسناد و دفاتر موسسه .
۴- اعمال اختیاراتی که بصورت موردی یا مقطعی از جانب (هیئت مدیره ) به وی تفویض شده باشد .
۵- ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش ، بهبود و هماهنگی در فعالیتهای موسسه به هیئت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی .
۶- تهیه پیش نویس ترازنامه، بودجه ، خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی (هیئت مدیره ) و ارسال به مجمع عمومی.
۷- تهیه پیشنویس آئین نامه های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیری در (هیئت مدیره).
۸- نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب ،نمایندگی ها و دفاتر .
۹- پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده .
۱۰- انجام سایر وظائف و اختیاراتی که طبق آئین نامه های مصوب و قانون تجارت به مدیر عامل محول شده یا بشود.

ماده ۳۱
حقوق و مزایای مدیر عامل بوسیله هیئت مدیره تعیین می شود.
در صورتیکه مدیر عامل از اعضاء هیئت مدیره نباشد بدون داشتن حق رأی می تواند در جلسات هیئت مدیره شرکت نماید.

ماده ۳۲
مدت مأموریت مدیر عامل از مدت ماموریت هیئت مدیره تجاوز نخواهد و تغییر یا تجدید انتخاب او نیز بلامانع است به هر صورت مدیر عامل در صورت انقضاء ماموریت موظف است تا تعیین جانشین وظایف محوله را انجام دهد .
فصل سوم : بودجه و مواد متفرقه

ماده ۳۳
بودجه موسسه از طریق جمع آوری هدایا ، اعانات ، قبول وصیت ،وقف، حبس، حق عضویت و سایر فعالیتهای قانونی و مجاز تأمین می شود .

ماده ۳۴
در آمد و هزینه های موسسه در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن در پایان هر سال مالی به مراجع ذی ربط ارائه خواهد شد .
تبصره ۱- موسسه مکلف است کلیه درآمدهای حاصله سالانه را مطابق اساسنامه مصرف اهداف و وظایف نماید و چنانچه وجوهی مازاد بر هزینه های موسسه موجود است در حساب مخصوصی بنام موسسه نزد یکی از بانکها رسمی ایران نگهداری نماید .
تبصره ۲- سال مالی موسسه منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان اسفندماه ختم می شود به استثناء سال مالی اول که از بدو تأسیس لغایت اسفند ماه همان سال خواهد بود .

ماده ۳۵
کلیه مدارک ، پرونده ها و مکاتبات در دفتر مرکزی موسسه نگهداری می شود . ترتیب امضاء مکاتبات رسمی را هیئت مدیره تعیین می نماید .
تبصره: مصوبات و صورتجلسات هیئت مدیره در دفاتر مخصوص بترتیب تاریخ ، ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید .

ماده ۳۶
موسسه مکلف است هرگونه تغییر یا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید .

ماده ۳۷
موسسه مکلف است محل موسسه و تغییرات بعدی آن را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید .

ماده ۳۸
موسسه دارای مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیئت مدیره و برای مقررات تهیه خواهد شد . هیئت مدیره مکلف است نمونه مهر و آرم تهیه شده را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارسال نماید .
تبصره: هیئت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسئوولیت قانونی دارند .

ماده ۳۹
انحلال: در صورت انحلال موسسه مجمع عمومی فوق العاده حداقل ۳ نفر را بعنوان هیئت تصفیه انتخاب و این هیئت موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حسابها و تصفیه بدهی ها و وصول مطالبات باقی مانده و تعیین دارائی مسلم (اعم از منقول و غیر منقول) دارائی موسسه را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسانده . هیئت مذکور موظف است نتیجه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارائه نماید .
تبصره ۱: تصفیه امور مربوط بر طبق قانون تجارت و تصفیه شرکتها صورت خواهد پذیرفت.
تبصره ۲: هیئت تصفیه از بین خود یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه انتخاب می نماید .
تبصره ۳: مدیر تصفیه موظف است یک نسخه از گزارش را به مرجع صدور پروانه ارائه نماید .

ماده ۴۰
انتشار هرگونه مطبوعه ای پس از کسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحصیل پروانه انتشار با رعایت کامل قانون مطبوعات انجام خواهد شد .

ماده ۴۱
مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است وفق عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده ۴۲
این اساسنامه مشتمل بر ۳ فصل و ۴۲ ماده و ۲۱ تبصره در نشست مورخ 85/2/21هیئت موسس وهیئت امناء به تصویب رسید.