صفحه اصلی گزارش سالانه

گزارش سالانه

 جهت مشاهده گزارش عملکرد موسسه ي نیکوکاري رعد الغدیر درسال 1392 براي ارائه به مجمع هیئت مدیره و امناء کلیک نمایید.

جهت مشاهده گزارش عملکرد موسسه ي نیکوکاري رعد الغدیر درسال 1393 براي ارائه به مجمع هیئت مدیره و امناء کلیک نمایید.

 جهت مشاهده گزارش عملکرد موسسه ي نیکوکاري رعد الغدیر درسال 1394 براي ارائه به مجمع هیئت مدیره و امناء کلیک  نمائيد.

جهت مشاهده گزارش عملکرد موسسه ي نیکوکاري رعد الغدیر درسال 1395 براي ارائه به مجمع هیئت مدیره و امناء کلیک نمایید.

 جهت مشاهده گزارش حسابرس مستقل موسسه نیکوکاری رعدالغدیر در سال 1395 کلیک نمایید.