صفحه اصلی حامیان مالی

حامیان مالی

سازمان ها و شرکت ها می توانند به عنوان حامیان مالي و اجرايي در بحث حمايت از اشتغال و آموزش توان يابان به رعدالغدیر کمک کنند. حامیان مالی موسسه نیکوکاری رعد الغدیر معمولا در بازارهای خیریه، جشن ها و مراسم مختلف، با تقبل بخشی از هزینه های مراسم این موسسه و یا تامین نیازمندیهای این مجموعه ما را در پیشبرد اهداف یاری می رسانند. نام نیک حامیان مالی، همواره در کنار نام رعدالغدیر جاودان خواهد ماند.