صفحه اصلی کمک نقدی

کمک نقدی

نیکوکاران محترم می توانند با پرداخت وجوه نقد، موسسه نیکوکاری رعد الغدیر را از حمایت های خود بهره مند کنند.
کمک های نقدی؛ از منابع درآمدی رعدالغدیر به حساب آمده و این موسسه را در حمایت بیشتر از معلولین یاری میرساند. خیرین و حامیان می توانند با پرداخت مبالغ اندکی به طور مستمر و یا موردی ما را یاری دهند.

 

 شماره حساب های موسسه نیکوکاری رعد الغدیر

 نیکوکاران محترم می توانند کمک های نقدی خود را به حساب های زیر بنام موسسه نیکوکاری رعد الغدیر واریز فرمایند:

شماره حساب 351024429 بانک تجارت به نام موسسه نیکوکاری رعد الغدیر

شماره حساب 351024569 بانک تجارت به نام موسسه نیکوکاری رعد الغدیر

شماره حساب 89/47762381بانک ملت به نام موسسه نيکوکاري رعد الغدير

شماره کارت 6221061080000930 بانک پارسیان به نام موسسه نیکوکاری رعد الغدیر