صفحه اصلی چشم انداز

چشم انداز

رعـدالغدیر سـازمانی است که از انـگیزه والای خـدمت به هـمنوعان سـرچشمـه گرفته و تـوجه خود را  معطوف به توانبخشی حرفه ای  معلولین جسمی حرکتی فارغ از هر گونه نژاد پـرستي،قوم گرايي و تبعیض نموده است .

این مـوسسه خیریه؛ غـیر سیاسی، غیر انتفاعی، غیر دولتی و عام المنفعه است و با اتکا به کمک های  انـسان دوستانه و جلب مشارکتهای مردمی، اعم از حمـایت مـالی، کالا، خـدمات و دانــش فــنی اداره  می شود .

رعـدالغدير در تلاش خواهد بود تا از طـریق بـررسی و شناسـایی آخـرین روش هـای آمــوزش مــوثر   و منجر به اشتغال، و ارائه خدمات توانبخشی بهنگام با رویکرد پیشگیری و درمان مـعلولیت در همان زمـان کودکـی در مقابل آسیبهای پس از بلوغ و بزرگسالی معلولين بایستد. ما در تلـاش خواهيم بود تا در سایـه ارائه خدمـات تـخصصي تـوانبخشی رايگان هـرگز کودکی بعـلت  هزینه های گزاف درمــان مجبور به خانه نـشینی و تـحمل درد و مـعلولـیت نباشد وهیچ مـعلول فـاقد مهارت و تـخصصی در انزوای مـنزل بسر نبرد.

رعـدالغدیر با ارائه خـدمـات شفـاف و صـادقانه بعنوان یکی از مـعتمدترین خیریه های شـهر تهــران  در تعامل با نیکوکاران، سازمانها و نهادها بوده و تلاش مي نمايد تا با حداکثر توان اجرايي و مديريتی نقــش مـناسبي را بعنــوان مـعیار و الگویی منـاسب برای سـایر مـــراکز مـــشـابه در ســـطح مـــلی و  بین المللـی ايجاد نمايد.

در رعـدالـغدير کـارکنان و نیـکوکاران صـمیمانه در کنار یکدیگر برای تــحقق اهداف انسان دوستانه  تلاش می کند. این مــوسسه در تــلاش اسـت تا با بهــره گـيري از نـظرات مــتخصصـين در زميـنــه هـاي آمـــوزش،  تـوانبخشي و اشتغـالزايي بـتواند بعنوان مــوسسه ای برتر در حوزه مـعلولين در زمـینه هاي مــلی و بین المللی قدم بردارد.