صفحه اصلی ماموريت رعد الغدير

ماموريت رعد الغدير

 حمـایت در بحث اشتغال مـعلولین در ایران از کارآمدترین موضوعات توانبخشی حرفه ای و اجتماعی معلولان محسوب شده واین موسسه می کوشد تا با دریافت مشارکت معنوی، مالی و فکری نیکوکاران و صـاحبان طـرح و ایده، قـدمهای موثری در این زمـینه بر دارد.

این مــوسسـه با دریــافت ســرمایه های مــردمی در کاهـــش نرخ بـیکاری، پــیشگیری از مـعلولـیت،  اطلاع رسانی و آمـوزش به معلولین فعالیت می نماید. 

مـوسسه نیکوکاری رعـد الغدیر حـامی استـوار  معلولین جسمی حرکتی  می باشد و در اين مسير  نه تنها به تکریم تـوانمندیهای مـعلولین می پردازد  بلکه، انـدیشه والای باور تـوانمندی آنها را به اقشار جامعه نیز ترویج می دهـد.

صداقت، شـفافیت،  پاسخگویی، قدرشناسی ممتازترین ارزش های رعـدالغدیر بوده و تـوجه به بـهبود و تـغییرات  مـوثر  همراه با  برنامه ریزی و استراتژی معین، رویه جاری این موسسه می باشد .