صفحه اصلی خدمات ما

خدمات ما

رعدالغدیر در یک نگاه


مـوسسه نیکوکاری رعـدالغدیر با هـدف ارتقاء سطـح تـوانایی های افـراد توان یاب(مـعلولین جـسمی حرکتی ) از طـریق فرآیند آمــوزش فـنی و حـرفه ای و تـوانبخشی از آبـان مـاه سـال 1380 رسما آغـاز بکار نمود. از ابتدای آغاز به فعـالیت این موسسه تـا کنون بیش از2000  نفر از توان یابان مظلوم و محروم جنوب و جنوب غرب تهران از مجموعه خـدمات صد در صد رایگـان این مـوسسه بهره مند گشته اند.


آموزشهای فنی و حرفه ای رایگان

خدمات آموزش فنی و حـرفه ای این موسسه در زمینه های :فـناوری اطلاعات،صنایع دستی، هنرهای تزئینی و طراحی و دوخت بوده و توان یابان پس از فراگیری آمـوزش ها به سازمان  آمــوزش فنی و حرفه ای کشور برای آزمون و اخذ مدرک فنی و حرفه ای معرفی میشوند. 

 

خدمات توانبخشی رایگان

خدمات توانبخشی در این موسسه در دو بخش اطفال(از بدو تولد تا 14 سالگی)و بزرگسال (از15 تا40سالگی) و در دو حـوزه تـخصصی کـاردرمـانی و گفتـار درمـانی به صـورت رایگان  به تـوان یابان ارائه می شود.

 

خدمات دندانپزشکی رایگان

با توجه به اهـمیت امـوردرمانی عـلی الخصوص دنـدانپزشکی مـعلولـین، مـوسسه نیـکوکاری رعـد الغدیر از سال1388 با یاری نیـکوکاران و حمایت دنـدانپزشکان نیکوکار، اولـین و تنها  مـرکز دنـدانپزشـکی ویژه معلولین جسمی حرکتی را راه اندازی نمود. ایـن مرکز مـجهز به سه یونیت دندانـپزشکی و دستگاهها و تـجهیزات لازم برای امور درمانی  می باشد که توسط خیرین اهـدا شـده است. در این مـرکز خـدمات درمانی چـون: کــشیـدن، پرکردن، جرم گیری، عصب کشی و عکس دندان ارائه می شود.

 

 کارآفرینی اجتماعی

نظر به اینکه هدف خدمتگزاران و حامیان این موسسه، مقابله با تـفکر نـاتوانی؛ تـن پـروری و صـدقه گیری و نیز تـرویج تـحقق اندیشه تـوانایی و تـلاش مـوثر به مـنظور تـامین مـعاش  عزتمند می باشد، لذا این موسسه تصمیم به حمایت از بحث اشتغال و خوداشتغالی عزیزان  عزیزان معلول را نمود. از ابتدای فعالیت این موسسه در حوزه کارآفرینی و اشتغال تاکنون 660 نفر از توان یابان جـسمی حـرکتی و حـسی از طریق اشتغـال در کارگاه هـای حمـایتی چون: خیاطـی، مـرکز پیام،  صـبحانه سـالم وهــمچنین کـارگاه های حمـایتی خوداشتغـالی در زمـینه انـواع صنایع دسـتی و هـنری در بیش از 30 رشته مشغول بکار و کسب معاش عزتمند می باشد. ضمـنا این مـوسـسه از سال 1393 با هـدف حمـایــت از اقـشار در مــعرض آسـیب (زنــان  سـرپرست خـانوار) فـعالیت خـود را در بـخـش تـوانـمندسازی آمـوزشی و کـارآفـرینی آنها آغــاز نـمود و اکـنون100نـفر زن ســرپرست خـانوار در زمـینه تــولید انـواع الـبسه کـار و کت وشلوار فعالیت دارند.

 

ایجاد مراکز مشابه در مناطق محروم کشور

از آنجایکه یکی از اهداف اصلی این خیریه تلاش در جهت رفع محرومـیت و فـقر فرهنگی و اجـتماعی مـعلولان در سـراسر کشور علـی الـخصوص مـناطق مـحروم می باشد، خـادمـین این  مـوسسه با حمایت افراد نیکوکار و عنایت خداوندی تـاکنون موفق به تـاسیس و راه انـدازی  مراکز حرفه آموزی و توانبخشی رایگان به معلولین در شهـرهای بوشهر، بندرعباس، زاهدان، شیـراز، کـاشان، رشـت، سـبزوار، همدان، اصـفهان، الیگودرز و تـهران(یافت آباد، پاکدشت، جــیحون مـحلاتی، رسـالت، ري)را نـموده است.