کارورزی

با توجه به مشکلات عدیده اشتغال در سطح کشور شکی نیست کارآموختگان رعد الغدیر بمحض پایان دوره آموزشی وارد بازار کار نخواهند شد بهمین منظور دوره های کارورزی جایگاه خاص برای کارآموختگان دارد که بنوعی حرکت بسوی اشتغال محسوب می شود.

اغلب اتفاق افتاده که در دوره کارورزی فرد، مورد توجه کارفرما قرار گرفته و در همان محل کار واقعی خود را شروع نموده است.

 لذا مسئول آموزش با هماهنگی مسئول اشتغال می تواند نسبت به معرفی عزیزان کارآموخته؛ آنان را جهت گذراندن دوره های کارورزی به دفاتر فنی ، ادارات و سازمان های دولتی و خصوصی معرفی نماید . آنچه مسلم است استخــدام افراد بر اساس توانمــندی علمــی و کارآیی فرد صـورت می گیرد .اما در کنار این خصیصه نظم و ترتیب ، امانتداری ، رعایت قانون و مقررات نیز موجبات حفظ شغل فرد را میسر خواهد نمود.

لذا کارآموزان از بدو شروع فعالیت آموزشی خود باید تحت ضوابط آموزشی قرار گرفته و بیاموزند و عادت کنند وقت شناس باشند ، قانون و مقررات محل کار خود را رعایت کنند و در واقع خود را با محیط تطبیق دهند .