نمايشگاه هاي صنايع دستي هنري

نمايشگاه هاي صنايع دستي هنري

گالری ویدیونمايشگاه هاي صنايع دستي هنري
توانمنديهاي هنري توانيابان در ديجي کالا
دوربين7-بازارچه خيريه شبکه همياري
درشهر- برپایی نمایشگاه صنایع دستی به نفع توان یاب فریبا معصومي
درشهر-بازارچه خيريه صنايع دستي و هنري (دروس)
خندوانه - بازارچه خيريه شبکه همياري (زيرگذرچهاراه وليعصر)
شبکه بازار -نمايشگاه صنايع دستي و هنري توان يابان (گالري آشيانه مهر)
در شهر - نمايشگاه صنايع دستي هنري توان يابان(گالري آشيانه مهر)