کارآفرینی و اشتغال

خدمتگزاران موسسه نيكوكاري رعدالغدير اگر چه از انفاقها و مساعدتهاي خداپسندانة خيرين و نيكوكاران بزرگوار در جهت تقويت و توسعه كيفي خدمات قابل ارائه به عزيزان توان ياب استقبال نموده و آنها را ارج مي نهند،

ليكن بنا به تجربه بنظر مي رسد بهترين روش عزت آفريني براي همدلي و همراهي و مساعدت با توان يابان در راستاي حفظ كرامت انساني آنان، مشاركت در ايجاد زمينه اشتغال و فعاليت مستمر اين عزيزان مي باشد.

به همين منظور این موسسه در راستاي حمايت از امر اشتغال توان يابان اقدام به:
1- ایجاد و راه اندازي کارگاه حمايتي خياطي

2-ایجاد و راه اندازی مراکز پيام رعد الغدير

3- ایجاد نخستین بازارچه خود اشتغالی توان یابان در تهران

4- ایجاد و توسعه مشاغل خانگی برای توان یابان

5-کاریابی

نموده است .