pr@raad-alghadir.org
66305352-4

سبد خرید من

سبد خرید من

پیام مدیر عامل

. - پیام مدیر عامل
پیام مدیر عامل رعد الغدیر

هنـوز نمیدانیم چـگونه می توان قـدردان لـبخندی بود که به واسطه محبت شما بر لبهای معصوم ترین کودکان توان یاب نشسته است.

هـنوز واژه ای دریافت نکرده ایم که درخور دل رئوف و باصفایتان باشد.

خرسندیم که افتخار داشته ایم که در مـدت این ۱۶ بهار بی خزان در کنارتان پاسدارمهربانیهایتان باشیم.

خـوشبختیم که به مدد لطف شمـا چراغ خانه های کم فـروغ توان یابان شهـرمان به خورشیدی از مهر و امید مبدل شد.

غـرق نشاطیم از لذت نان شـدن زیر دنـدان کسانی که جـز خـداوند رحمان، بـندگـان مهربانی هـم در این پهنه ی گـیتی، نغـمه های عـاشقـانه بودن و شـوق زنـدگیشان را شنیدند.

سرشار از غروریم که با یاری خدا و بندگان سخاوتمندش این چنین پر غرور نهال رعد الغدیر را با طراوت و شادابی به  ۱۶ سالگی رساندیم.

وچـه زیباست که هنوز در این مـرز پرگوهر ، درد مـن، درد توست و اشـک من اشـک توست و نیاز من؛ نیاز توست و خنده من؛ خنده توست. و چـه زیبا گفت آن ایرانی شکر سخـن که:

بـنی آدم اعـضـای یکـدیگرند           که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار     دگـر عضـوها را نـمـاند قــرار