pr@raad-alghadir.org
66305352-4

سبد خرید من

سبد خرید من

چشم انداز

. - چشم انداز
چشم انداز رعد الغدیر

رعـدالغدیر سـازمانی است که از انـگیزه والای خـدمت به هـمنوعان سـرچشمـه گرفته و تـوجه خود را  معطوف به توانبخشی حرفه ای  معلولین جسمی حرکتی فارغ از هر گونه نژاد پـرستی،قوم گرایی و تبعیض نموده است .

این مـوسسه خیریه؛ غـیر سیاسی، غیر انتفاعی، غیر دولتی و عام المنفعه است و با اتکا به کمک های  انـسان دوستانه و جلب مشارکتهای مردمی، اعم از حمـایت مـالی، کالا، خـدمات و دانــش فــنی اداره  می شود .

رعـدالغدیر در تلاش خواهد بود تا از طـریق بـررسی و شناسـایی آخـرین روش هـای آمــوزش مــوثر   و منجر به اشتغال، و ارائه خدمات توانبخشی بهنگام با رویکرد پیشگیری و درمان مـعلولیت در همان زمـان کودکـی در مقابل آسیبهای پس از بلوغ و بزرگسالی معلولین بایستد. ما در تلـاش خواهیم بود تا در سایـه ارائه خدمـات تـخصصی تـوانبخشی رایگان هـرگز کودکی بعـلت  هزینه های گزاف درمــان مجبور به خانه نـشینی و تـحمل درد و مـعلولـیت نباشد وهیچ مـعلول فـاقد مهارت و تـخصصی در انزوای مـنزل بسر نبرد.

رعـدالغدیر با ارائه خـدمـات شفـاف و صـادقانه بعنوان یکی از مـعتمدترین خیریه های شـهر تهــران  در تعامل با نیکوکاران، سازمانها و نهادها بوده و تلاش می نماید تا با حداکثر توان اجرایی و مدیریتی نقــش مـناسبی را بعنــوان مـعیار و الگویی منـاسب برای سـایر مـــراکز مـــشـابه در ســـطح مـــلی و  بین المللـی ایجاد نماید.

در رعـدالـغدیر کـارکنان و نیـکوکاران صـمیمانه در کنار یکدیگر برای تــحقق اهداف انسان دوستانه  تلاش می کنند. این مــوسسه در تــلاش اسـت تا با بهــره گـیری از نـظرات مــتخصصـین در زمیـنــه هـای آمـــوزش،  تـوانبخشی و اشتغـالزایی بـتواند بعنوان مــوسسه ای برتر در حوزه مـعلولین در زمـینه های مــلی و بین المللی قدم بردارد.