آموزش‌های فنی و حرفه‌ای
توانبخشی
اشتغال و کارآفرینی اجتماعی

شما خیرین عزیز هم میتوانید در این امر به ما یاری رسانید.

ما همواره میکوشیم تا اندکی آسودگی و آرامش را به نیازمندان، افراد توان یاب و خانواده هایشان هدیه بدهیم.