بیشترینِ قلبت را بپرداز!

درگاه پرداخت:*
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

شما به سختی کار می کنید تا پول بدست بیاورید. پس به ما کمک می کنید تا بیشتر از آن استفاده کنید!
خدمات آموزش حرفه ای شغلی ما مطلوب حمایت بسیاری از افرادیست که تمایل دارند کار واقعی خیرخواهانه انجام دهند.
ما می توانیم با پولی که شما به ما کمک (پرداخت) می کنید گامهای موثر و ماندگاری در ارتقای کرامت انسانی، استقلال شخصی و مالی توان یابان ایجاد نمائیم.
ما با پول شما و براساس نیت و خواست شما این خدمات را به صورت رایگان به توان یابان ارائه می کنیم.

۱- شناسایی معلولین جسمی حرکتی از کنج منازل و گوشه اجتماع و بیرون آوردن آنها از منازل
۲- توانمند سازی روحی و تقویت حضور اجتماعی آنها در جامعه به عنوان یک شهروند معمولی
۳- ارائه خدمات مبتنی بر توانبخشی اجتماعی و توانمند سازی آنها از طریق ارائه آموزشهای مبتنی بر محور کارآفرینی بر اساس برنامه آموزشی سازمان فنی و حرفه ای، همراه با ارائه گواهینامه معتبر سازمان
۴- ارائه خدمات توانبخشی (کاردرمانی و گفتاردرمانی) به منظور درمان و بهبود وضعیت فیزیک جسمانی و حرکتی آنها
۵- خدمات دندانپزشکی
۶- خدمات حمل و نقل
۷- خدمات مشاوره و پشتیبانی
۸- کاریابی وایجاد اشتغال
در واقع پول (پرداخت) شما در مسیری دیگر، با توانمندسازی شغلی توان یابان به جامعه برمی گردد.
راستی شما در تربیت خیرین توان یاب از جامعه معلولین به نفع خودشان هم دست خواهید داشت.
لطفا این اخبار را مطالعه کنید.