بازرس

ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎء ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزرس اﺻﻠﯽ و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزرس ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل ﺑﺮای ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.

وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺎزرس ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
۱- ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻠﯿﻪ اﺳﻨﺎد و اوراق ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش ﺑﺮای ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎء.
۲- ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻋﻢ از ﻣﺎﻟﯽ و ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮای اﻃﻼع ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎء.
۳- ﮔﺰارش ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه از ﻣﻔﺎد اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎء.
۴- اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﺘﺒﯽ درﺑﺎره ﺻﺤﺖ ﺻﻮرت داراﯾﯽ، ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻣﻄﺎﻟﺐ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان در اﺧﺘﯿﺎرات ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎء ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ.

عنوان: مهندس

نام و نام خانوادگی: احمد ریاحی

سمت در رعد الغدیر: بازرس اصلی

سمت خارج از رعد الغدیر: 

تاریخ تولد: 

محل تولد: 

تحصیلات: مهندسی صنایع

عنوان: مهندس

نام و نام خانوادگی: صالح طبیانی

سمت در رعد الغدیر: بازرس علی البدل

تاریخ تولد: ۱۳۶۲

محل تولد: تهران

تحصیلات: لیسانس مهندسی مخابرات

نظرات شما
0 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
مشاهده تمامی دیدگاه ها
دیگر مطالب

نکاتی درباره نحوه رفتار کردن با افراد دارای معلولیت

معلولیت، محدودیتی در توانایی‌های جسمی یا ذهنی یک فرد است که می‌تواند بر زندگی روزمره او تاثیر بگذارد. با این حال، معلولیت به معنای ناتوانی یا نقص نیست. افراد دارای معلولیت نیز مانند سایر افراد جامعه، دارای حقوق و ارزش‌های انسانی هستند و باید با احترام و کرامت با آنها رفتار شود.

مطالعه خبر