بازرس

ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎء ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزرس اﺻﻠﯽ و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزرس ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل ﺑﺮای ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.

وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺎزرس ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
۱- ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻠﯿﻪ اﺳﻨﺎد و اوراق ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش ﺑﺮای ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎء.
۲- ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻋﻢ از ﻣﺎﻟﯽ و ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮای اﻃﻼع ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎء.
۳- ﮔﺰارش ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه از ﻣﻔﺎد اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎء.
۴- اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﺘﺒﯽ درﺑﺎره ﺻﺤﺖ ﺻﻮرت داراﯾﯽ، ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻣﻄﺎﻟﺐ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان در اﺧﺘﯿﺎرات ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎء ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ.

عنوان: مهندس

نام و نام خانوادگی: احمد ریاحی

سمت در رعد الغدیر: بازرس اصلی

سمت خارج از رعد الغدیر: 

تاریخ تولد: 

محل تولد: 

تحصیلات: مهندسی صنایع

عنوان: مهندس

نام و نام خانوادگی: صالح طبیانی

سمت در رعد الغدیر: بازرس علی البدل

تاریخ تولد: ۱۳۶۲

محل تولد: تهران

تحصیلات: لیسانس مهندسی مخابرات

نظرات شما
0 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
مشاهده تمامی دیدگاه ها
دیگر مطالب