مشاوره و مهارت های زندگی

افراد دارای معلولیت اغلب نیاز به توسعه مهارت های خاصی دارند تا بتوانند به طور مستقل زندگی کنند. خدمات مشاوره و آموزش دوره مهارت های زندگی که در رعد الغدیر در اختیار افراد معلول قرار می گیرد به آنها کمک کند تا این مهارت های فردی خود را توسعه دهند، زندگی مستقلی داشته باشند و در جامعه مشارکت فعال داشته باشند.
خدمات مشاوره در رعد الغدیر تنها ویژه فرد معلول نیست، بلکه در طیفی گسترده تر خانواده و اطرافیانش را نیز در بر می گیرد. این خدمات از سوی جمعی از متخصصین روانشناس و کارشناسان مشاوره که به صورت داوطلبانه با این موسسه همکاری دارند در ساختمان رعد الغدیر در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

نظرات شما
0 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
مشاهده تمامی دیدگاه ها
دیگر مطالب