هیئت موسس

هیئت موسس، گروهی از افراد هستند که برای تاسیس یک سازمان با یکدیگر همکاری می کنند. این افراد، مسئولیت تهیه

ادامه مطلب »

بازرس

ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎء ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزرس اﺻﻠﯽ و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزرس ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل ﺑﺮای ﻣﺪت

ادامه مطلب »

مدیران

مدیریت وحدت‌بخش نقش مهمی در سازمان‌ها بازی می‌کند. این فرآیند، به هم‌آمیزی افراد، دپارتمان‌ها و اهداف سازمان اهمیت می‌دهد. با

ادامه مطلب »

مدیرعامل

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﺟﺮأﯾﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪ اﺳﺖ و در ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎراﺗﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﻪ وی ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻣﯽ‌ﮔﺮدد

ادامه مطلب »

هیئت ﻣﺪﯾﺮه

رعد الغدیر از هیئت مدیره‌ای از اشخاص با تخصص‌ها و تجربیات متنوع برخوردار است که نقش مهمی در این موسسه

ادامه مطلب »
دیگر مطالب

میز خدمت مدیران سامانه جانبازان و معلولان در موسسه رعد الغدیر

نشست صمیمانه مدیران سامانه حمل‌ونقل جانبازان و معلولان با مشترکین و مدیران موسسه نیکوکاری رعد الغدیر به منظور  شناسایی مسائل و بهبود نحوه خدمات‌رسانی ناوگان حمل و نقل به مشترکین در سالن کنفرانس رعد الغدیر برگزار شد.

مطالعه خبر

بیست و پنجمین مرکز رعد الغدیر در چابهار افتتاح خواهد شد

موسسه نیکوکاری رعد الغدیر با هدف دسترس پذیری امکانات توانبخشی و آموزشی در مناطق محروم، توسعه عدالت اجتماعی و توانمندسازی افراد معلول در سراسر کشور، بیست و پنجمین مرکز مشابه خود را در چابهار  راه اندازی کرده است.

مطالعه خبر