هیئت موسس

هیئت موسس، گروهی از افراد هستند که برای تاسیس یک سازمان با یکدیگر همکاری می کنند. این افراد، مسئولیت تهیه

ادامه مطلب »

بازرس

ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎء ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزرس اﺻﻠﯽ و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزرس ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل ﺑﺮای ﻣﺪت

ادامه مطلب »

مدیران

مدیریت وحدت‌بخش نقش مهمی در سازمان‌ها بازی می‌کند. این فرآیند، به هم‌آمیزی افراد، دپارتمان‌ها و اهداف سازمان اهمیت می‌دهد. با

ادامه مطلب »

مدیرعامل

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﺟﺮأﯾﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪ اﺳﺖ و در ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎراﺗﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﻪ وی ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻣﯽ‌ﮔﺮدد

ادامه مطلب »

هیئت ﻣﺪﯾﺮه

رعد الغدیر از هیئت مدیره‌ای از اشخاص با تخصص‌ها و تجربیات متنوع برخوردار است که نقش مهمی در این موسسه

ادامه مطلب »
دیگر مطالب

بیست و هفتمین مرکز مشابه رعد الغدیر در دماوند افتتاح شد

موسسه رعد محسنین دماوند پایا (بیست و هفتمین مرکز مشابه رعد الغدیر) با حضور اعضای هیئت مدیره رعد الغدیر، جمعی از مدیران موسسات مردم نهاد کشور، مدیران دولتی شهرستان دماوند، اعضای هیئت امنا و بانوان نیکوکار مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد و همچنین جمعی از خیرین تهرانی و دماوندی در روز پنج شنبه ۲۴ خرداد ماه به طور رسمی افتتاح شد.

مطالعه خبر