جذب مدرس داوطلب

در گروه رایانه همراه با آموزش دوره های مختلف رایانه (مبانی و پیشرفته و فتوشاپ و کرل) و اعطای گواهینامه های آموزش فنی و حرفه ای سعی شده است که آموزش به سمت اشتغال کارآموزان جهت دهی شود. برای مثال در این آموزش ها بر نرم افزارهای روز آمد و کاربردی در کنار آموزش دوره های مهارت های ICDL2 , ICDL1 و کارگاه آموزشی چاپ و گرافیک تاکید شده است.

نام و نام خانوادگی*
سابقه تدریس